SV 1994

12.12.2013 16:23
Velehradské setkání probíhalo ve dnech 13. - 15. května 1994. Ani letos ještě nebylo
zvoleno žádné konkrétní téma, ale vždy se žádala duchovní témata. „Bylo samozřejmostí, že
když se rozvíjí duchovní život, všechna přidružená témata denního života se přirozeně
uspořádávají.“
V pátek se započalo mší svatou, na niž byl hlavním celebrantem P. Lizna SJ.
Následovalo (z minulého ročníku zdařilé) zcela bezprostřední setkání u ohniště. Snoubila se
zde večeře s navzájem si sdělováním dojmů z poutí či cesty různými dopravními prostředky.
Mezi přítomnými byli i tací, kteří hráli na hudební nástroje, ohniště tehdy za velmi přátelské
atmosféry a zpěvu plápolalo až do půl druhé ráno. Kromě studentů z České republiky přijelo i
pár desítek z Bratislavy.
Sobota začínala společnou modlitbou v kapli exercičního domu na Stojanově a v devět
hodin se pokračovalo přednáškami. „Největší zájem u studentů byl o P. Špidlíka (studenti
říkali: „i kdyby P. Špidlík stál a mlčel, tak na něj jdeme“).“ Ačkoliv si tohoto kněze chtělo
poslechnout skutečně mnoho studentů, bylo zapotřebí na přednášku pustit pouze určitý počet.
Ostatní si tak mohli vybrat z dalších připravených přednášek. I o ty byl však velký zájem.
Dalšími přednášejícími dopoledního bloku byli P. Kolář (Sdělovací prostředky), Dr. Kroupa
(Křesťan a politika).
V poledne se všichni shromáždili v basilice, kde byla sloužena mše svatá. Z vyprávění
si vzpomínám na slova P. Hladise: „Studenti jsou schopni moc spontánně se bavit, ale také
abnormálně ukázněně naslouchat a mlčet, intenzivně prožívat mši.“ „U oltáře bylo sedm kněží
– P. Kolář SJ, P. Špidlík SJ, P. Altrichter SJ, P. Jandourek z Prahy, P. Pavel OP z Plzně, P.
Ondřej OP z Ústí nad Labem a Leoš Ryška SDB ze Zlína“.
Po obědě následoval odpolední blok. Pozvání přijali přednášející MUDr. Kašparů
(Partnerské vztahy) a Dr Böhm (Drogy). Blok byl zakončen k večeru formační přednáškou o
duchovním životě P. Kodeta.
Večerní program probíhal v basilice. V osm hodin byla připravena varhanní meditace,
následně adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Poté byla Svátost knězem přenesena
do místní kaple, Cyrilky, to vše za doprovodu studentů, kterých tu dobu bylo již na pět set.
„Situace připomínala film Misie – mladý křesťan si žádá vnější artikulaci vnitřního
zakoušení.“
Na závěr dne byl připraven koncert skupiny Oboroh.
V neděli bylo setkání ukončeno v deset hodin společným slavením mše svaté, které
předsedal otec biskup Josef Hrdlička.
 
Studentský Velehrad tak udělal zas krok dále. Posilnila se jeho stránka co do „hloubky“
duchovní a co do „šířky“ v podobě pěti set přítomných.

 

Kontakt

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. Kozí 684/8, 602 00 Brno
IČO: 26610311
Č. účtu: 2700062738/2010
+420 721 270 518 prezident@vkhcr.org